<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

 

 

 


 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปัดทะยักษ์
2. เด็กชายจตุพล  น้อยก้อม
3. เด็กชายสุทาดล  สุวรรณศรี
 
1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นายแสน  อนาราช
 
2 วิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวจิราพร  วรสุข
2. นางสาวนันทิวา  ทะนงแผลง
3. นางสาวนิตยาภรณ์  วายอดรักษ์
 
1. นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
2. นายอุเทน  วิระทูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 -    
4 วิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 29 1. นางสาวณัฎจิ์กฤตา  กตุดทอง
2. นายวรพล  เจตราช
3. นายวรวุธ  อารีเอื้อ
 
1. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
2. นายแสน  อนาราช
 
5 วิทยาศาสตร์ การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงสกาย  จตุเทน
 
1. นายพรนิวัตร  สนั่นเอื้อ
 
6 วิทยาศาสตร์ การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.56 ทอง 11 1. นางสาวลักษณารีย์  บำรุงเอื้อ
 
1. นายพรนิวัตร  สนั่นเอื้อ
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงณิชา  วรฉัตร
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุยลำเจียม
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  วิระทูล
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นายแสน  อนาราช
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวกัญนุช  จันทะคัต
2. นางสาวจิราวรรณ  ปัญญาบุตร
3. นางสาวธีรนุช  บุตรศรี
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นายแสน  อนาราช
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 24 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มะโนใจ
2. เด็กชายธนโชติ  ทองหยิบ
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  พลเวียง
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.75 เงิน 32 1. นางสาวจารุพร  วิชัยศร
2. นางสาวจารุพร  รักษาก้านตรง
3. นางสาวทัศนีย์  ชรารัตน์
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นางนุชนารถ  คำภักดี
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.60 ทอง 4 1. เด็กชายนลธวัช  ธรรมโร
2. เด็กชายศุภณัฐ์  สาระพันธ์
3. เด็กชายเฉลิมพร  จันทะคัต
 
1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นายอุเทน  วิระทูล
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.50 ทอง 7 1. นางสาวประภัสสร  ศรีทอง
2. นายวรพนธ์  เอื้อทัดทาน
3. นายอนุวัตร  น้อยก้อม
 
1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
 
13 วิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
 

89.00 ทอง 1 1. เด็กชายชิษณุพงค์  กิจการนา
2. เด็กชายปฏิพัทร์  สิงห์ทอง
 
1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นายอุเทน  วิระทูล
 
14 วิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.00 ทอง 6 1. นายชัชพล  บุญพันธ์
2. นายนรวิชญ์  ประมงมุข
 
1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.6 77 เงิน 14 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เอื้อทัดทาน
2. เด็กชายวรินธร  เอื้อทัดทาน
3. เด็กชายเอกรินทร์  อารีเอื้อ
 
1. นายอุเทน  วิระทูล
2. นายแสน  อนาราช
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษดา  แสนมนตรี
2. เด็กชายนิรพล  อารีเอื้อ
3. เด็กชายอนุศักดิ์  สังสนั่น
 
1. นายอุเทน  วิระทูล
2. นายแสน  อนาราช
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6 75 เงิน 23 1. นายกิตติโชค  ประสงค์สุข
2. นางสาวนนทิรา  จันทะคัต
3. นางสาวสุพัตรา  เจริญเขต
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นางนุชนารถ  คำภักดี
 
18 เทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3 85 ทอง 31 1. เด็กหญิงศรุตรา  ลุลงยศ
 
1. นางสาวชุดาพร  บุญกุศล
 
19 เทคโนโลยี การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กชายธีรภัทร์  ประจันทะศรี
2. เด็กหญิงสุมาตรา  อารีเอื้อ
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายอภินันท์  ธานี
 
20 เทคโนโลยี การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 32 1. นายชานนท์  แก้วกาหลง
2. นายมณฑล  หนูน้ำคำ
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายอทินันท์  ธานี
 
21 เทคโนโลยี การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) ม.4-ม.6 75 เงิน 21 1. นายณัฐพงศ์  บังบัวบาน
2. นางสาวศศิธร  ทนก่ำ
 
1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ ไชยลาภ