สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
กลุ่ม 1, ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  โรงเรียนสตรีศึกษา  โรงเรียนขัติยะวงษา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

80

ทอง

12

1. เด็กหญิงอุราพร  กมลอินทร์
 

1. นางไพวัน  ปาโส
 

2

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

83

ทอง

7

1. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  กตุดทอง
 

1. นางไพวัน  ปาโส
 

3

ภาษาไทย

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

28

เข้าร่วม

17

1. นางสาวธิดารัตน์  เวียงอินทร์
 

1. นางถาวร  ศรีมุงคุล
 

4

ภาษาไทย

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6

56

เข้าร่วม

14

1. นางสาวพิชญ์สินี  อินทร์ปัญญา
 

1. นางถาวร  ศรีมุงคุล
 

5

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

85

ทอง

4

1. เด็กหญิงรัตนาพร  คุยลำเจียม
 

1. นางไพวัน  ปาโส
 

6

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6

75

เงิน

7

1. นางสาวพัชราภรณ์  โนเปือย
 

1. นางไพวัน  ปาโส
 

7

ภาษาไทย

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

55.83

เข้าร่วม

6

1. นางสาวกมลพรรณ  ปัดทะยักษ์
2. นางสาวอรอนงค์  ยุขรัง
3. นางสาวอัญชลิกา  วงศ์ปัญญา
 

1. นางไพวัน  ปาโส
2. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
 

8

ภาษาไทย

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6

54.49

เข้าร่วม

4

1. นางสาวกุลณัฐ  ดาระพัฒน์
2. นางสาวปานฤทัย  เอื้อทัดทาน
3. นางสาวมลทิรา  ยุบลไสย
 

1. นางไพวัน  ปาโส
2. นางถาวร  ศรีมุงคุล
 

9

ภาษาไทย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

50

เข้าร่วม

11

1. นางสาวจิตตา  แมดคำ
2. นายอธิเชษฐ์  วิชาชัย
 

1. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
2. นางไพวัน  ปาโส
 

10

ภาษาไทย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6

-1

-

1. นางสาวดรุณี  กินะสีทา
2. นางสาวสุนิสา  มลาลัย
 

1. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
2. นางไพวัน  ปาโส
 

11

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

65

ทองแดง

7

1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  สิงห์ทอง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ดอนสิทธิ์
 

1. นางสาวชามินา  ชื่นตา
2. นางจันทะวงค์  คำตอง
 

12

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

85

ทอง

6

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มโนใจ
2. เด็กชายธนโชติ  ทองหยิบ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พลเวียง
 

1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
 

13

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

85

ทอง

6

1. นางสาวจารุพร  วิชัยศร
2. นางสาวทัศนีย์  ชรารัตน์
3. นางสาววราภรณ์  ชลเทพ
 

1. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
 

14

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายนลธวัช  ธรรมโร
2. เด็กชายศุภณัฐ  สาระพันธ์
3. เด็กชายเฉลิมพร  จันทะคัด
 

1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นายอุเทน  วิระทูล
 

15

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

87.83

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวประภัสสร  ศรีทอง
2. นายวระพนธ์  เอื้อทัดทาน
3. นายอนุวัฒน์  น้อยก้อม
 

1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
 

16

วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

83

ทอง

4

1. เด็กชายชิษณุพงค์  กิจการนา
2. เด็กชายภีรยุทธ  พุทธแสวง
 

1. นายอุเทน  วิระทูล
2. นายศิริชัย  แสงปลาด
 

17

วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายชัชพล  บุญพันธ์
2. นายนรวิชญ์  ประมงมุข
 

1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นายศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
 

18

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

78

เงิน

4

1. เด็กชายธนพัฒน์  ธานีวรรณ
2. เด็กชายวีระโชค  ปุ้มไสว
 

1. นายอุเทน  วิระทูล
 

19

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

100

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายกฤษดา  แสนมนตรี
2. เด็กชายอนุศักดิ์  สังสนั่น
 

1. นายอุเทน  วิระทูล
 

20

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

72

เงิน

4

1. เด็กหญิงชุตินันท์  บำรุงเอื้อ
2. เด็กหญิงนัชชา  ธานีวรรณ
3. เด็กหญิงนิชาภา  แสงสนั่น
4. เด็กชายวิษณุ  แก้วกระจ่าง
5. เด็กหญิงสมฤดี  กระมูลโรจน์
 

1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ
 

21

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

82.5

ทอง

5

1. นายชัยวัฒน์  คำทองเทพ
2. นางสาวนันทิวา  ทะนงแผลง
3. นายพลวัฒน์  ชรารัตน์
4. นางสาวสุกัญญา  วงสุเพ็ง
5. นางสาวอุไรรักษ์  กมลอินทร์
 

1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ
 

22

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

-1

-

1. นายกิตติโชค  ประสงค์สุข
2. นายณัฐกิตต์  ภูผาโลน
3. นางสาวธีรนุช  บุตรศรี
4. นางสาววราภรณ์  ชลเทพ
5. นางสาวอรัญญา  มีลุน
 

1. นางสาวณัฐชานันท์  สิงห์สร
2. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 

23

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

84

ทอง

13

1. นายธีระวิภู  บำรุงเอื้อ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัสสัย
 

1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นายสุวัฒน์ชัย  เนินนิราช
 

24

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

84.38

ทอง

6

1. นายปรวัฒน์  วิระทูล
2. นางสาวอรัญญา  มีลุน
 

1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นายสุวัฒน์ชัย  เนินนิราช
 

25

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

82

ทอง

4

1. นางสาวกฤษณา  วงสุเพ็ง
2. นางสาวขนิษฐา  กอบกำ
3. เด็กชายจตุพงษ์  คำภิลัง
4. นางสาวชลิตรา  ปราบมนตรี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาคะรินทร์
6. นางสาวดารารัตน์  ดุขุนทด
7. นางสาวนุชนาถ  สุ่มมาตย์
8. นางสาวบุษราคัม  คำภักดี
9. เด็กหญิงปราถนา  อัญญโพธิ์
10. เด็กหญิงพรนิภา  ชาติรัมย์
11. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เจริญแสง
12. นางสาวพัชราภรณ์  โนเปือย
13. นางสาวรัตนพร  สวัสดิ์เอื้อ
14. นางสาวลักษณารีย์  บำรุงเอื้อ
15. เด็กหญิงอารยา  โทวรรณา
 

1. นายอรรถพล  ภักดีจอหอ
2. นายภัทรพล  ชรารัตน์
3. นายวิษณุพงษ์  นีระพันธ์
4. นางสาวเข็ม  รุ่งวิสัย
 

26

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

62

ทองแดง

15

1. นางสาวพิชญา  คำภักดี
2. นายอนุชา  บำรุงเอื้อ
 

1. นายภัทรพล  ชรารัตน์
2. นางสาวฐิติมา  เอื้อกิจ
 

27

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

71

เงิน

9

1. นางสาวนนทิรา  จันทะคัด
2. นายมงคล  ชาติดำริห์
 

1. นายอรรถพล  ภักดีจอหอ
2. นางสาวฐิติมา  เอื้อกิจ
 

28

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

86

ทอง

9

1. เด็กหญิงโชติรส  แก้วปัญญา
 

1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 

29

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

95

ทอง

6

1. นางสาวกัญยาลักษณ์  ภูมิประมาณ
 

1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 

30

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

-1

-

1. เด็กชายนิวัฒน์  สีมาพล
 

1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 

31

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

96

ทอง

4

1. นายชาญวิทย์  วิระทูล
 

1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 

32

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

80.66

ทอง

7

1. เด็กชายชาญชัย  ศรีงามเมือง
 

1. นางเปรมหิรัญรัชด์  วิสูตรรัตน์
 

33

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

85

ทอง

8

1. นายชัชพล  บุญพันธ์
 

1. นายพรนิวัตร  สนั่นเอื้อ
 

34

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

82.33

ทอง

7

1. เด็กหญิงวิราวรรณ  วิระทูล
 

1. นางเปรมหิรัญรัชด์  วิสูตรรัตน์
 

35

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

-1

-

1. นางสาวดรุณี  เปล่าโต
 

1. นายพรนิวัตร  สนั่นเอื้อ
 

36

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3

69.5

ทองแดง

7

1. เด็กหญิงณิชา  วรฉัตร
 

1. นางสาวธิดารัตน์  มาศวรรณา
 

37

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6

80

ทอง

6

1. นายกิตติโชค  ประสงค์สุข
 

1. นางสาวธิดารัตน์  มาศวรรณา
 

38

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

83

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงอักษร  นาคชาตรี
 

1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 

39

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

-

-

-

1. นางสาวลักษณารีย์  บำรุงเอื้อ
 

1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 

40

ภาษาต่างประเทศ

การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

80

ทอง

4

1. เด็กหญิงสกาย  จตุเทน
 

1. นางสาวธิดารัตน์  มาศวรรณา
 

41

ภาษาต่างประเทศ

การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

-1

-

1. เด็กหญิงณวรัตน์  น้อยโจม
 

1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 

42

ภาษาต่างประเทศ

การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

80

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวบุษราคัม  คำภักดี
 

1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 

43

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

78

เงิน

5

1. นางสาวฑิตฐิตา  ภูมิดอนมิ่ง
2. นายธนกฤต  บำรุงเอื้อ
3. นางสาวรัตติยากรณ์  ดีทวี
 

1. นางไพวัน  ปาโส
2. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
 

44

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

91

ทอง

5

1. นางสาวจีรวรรณ  ปัญญาบุตร
2. นางสาวธันย์ชนก  เปาป่า
3. นางสาวธีรนุช  บุตรศรี
 

1. นางไพวัน  ปาโส
2. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
 

45

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

75

เงิน

8

1. นายจตุพล  น้อยก้อม
2. นายณัทรพล  จันทะคัด
 

1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

46

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

73

เงิน

11

1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขนานเเข็ง
 

1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นางสาวชุดาพร  บุญกุศล
 

47

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

73

เงิน

9

1. นางสาวนารีรัตน์  ดวงวงษา
2. นางสาวเกษมณี  มหาพรม
 

1. นางสาวชุดาพร  บุญกุศล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

48

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

82

ทอง

4

1. นายนิรพล  อารีเอื้อ
2. นายสุทาดล  สุวรรณศรี
 

1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

49

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

86

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. นายณัฐพงค์  บังบัวบาน
2. นางสาวศศิธร  ทนก่ำ
 

1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

50

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

65

ทองแดง

16

1. เด็กหญิงวนิดา  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงศรุตา  เจริญเขตต์
 

1. นางสาวชุดาพร  บุญกุศล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

51

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

80

ทอง

7

1. นายธีรภัทร์  ประจันทะศรี
2. เด็กหญิงสุมาตรา  อารีเอื้อ
 

1. นายอทินันท์  ธานี
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

52

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

86

ทอง

7

1. นายชานนท์  แก้วกาหลง
2. นายมณฑล  หนูน้ำคำ
 

1. นายอทินันท์  ธานี
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

53

คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

82

ทอง

5

1. เด็กหญิงปิยธิดา  จตุเทน
2. เด็กหญิงพัชราพร  ฤทธิแสง
3. เด็กหญิงอารียา  คำจันทร์
 

1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายอทินันท์  ธานี
 

54

คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

85

ทอง

5

1. นางสาวดวงนภา  จันทะคัด
2. นายศรายุทธ  วารีจันทร์
3. นายอรรถพล  แสนสุริวงค์
 

1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายอทินันท์  ธานี
 

55

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

68

ทองแดง

10

1. นางสาวจิราพร  วรสุข
2. นางสาวนิตยาภรณ์  วายอดรักษ์
 

1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

56

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

50

เข้าร่วม

6

1. นายณัฐพล  หระดี
2. นางสาวดรุณี  เปล่าโต
3. นางสาวรัตนพร  สวัสดิ๋เอื้อ
4. นายราชัน  จันทะคัด
5. นางสาวสุพัตรา  เจริญเขต
6. นายอภิสิทธิ์  อุดม
 

1. นายกิตติศักดิ์  นาคฤทธิ์
2. นางศรีสง่า  พิพัฒนมงคล
 

57

การงานอาชีพ

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

96

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. นางสาวน้ำฝน  อรุณพันธ์
2. นางสาวศรุตา  ลุลงยศ
3. นางสาวอรนิภา  พิมรัตน์
 

1. นางไพวัน  ปาโส
2. นายฉลาด  ปาโส
 

58

การงานอาชีพ

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

82

ทอง

5

1. นางสาวจันทราทิพย์  กมลผาด
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เทพสุระ
3. นางสาววาสนา  เวียงสมุทร
 

1. นางไพวัน  ปาโส
2. นายฉลาด  ปาโส