สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนลธวัช  ธรรมโร
2. เด็กชายอนุศักดิ์  สังสนั่น
 
1. นายอุเทน  วิระทูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษดา  แสนมนตรี
2. เด็กชายศุภณัฐ  สาระพันธ์
 
1. นายุอุเทน  วิระทูล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายกรกฏ  จันทะชำนิ
2. นางสาวจุรีรัตน์  ชาลีน้อย
3. นางสาวนฤมล  โลหะธิน
4. นายนาวิน  ทนงแผลง
5. นางสาววรรณภา  แมดคำ
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  สุ่มมาตย์
2. นางสิรินุช  สุจริต
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.48 ทอง 13 1. เด็กหญิงธิดาพร  เชียงพฤกษ์
2. เด็กชายวัชระเทพ  ศรีสมบัติ
 
1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวณัฏฐธิดา  ประกายแก้ว
2. นายธนชิต  ปุ้มไสว
 
1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายวรกร  ธานีวรรณ
 
1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นายชาญวิทย์  วิระทูล
 
1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายบุญมา  คำภักดี
2. นายสุเทพ  สนั่นเอื้อ
3. นายอำนวย  มะโนเอื้อ
 
1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
2. นายวสันต์  สิ่วสำแดง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 5 1. นายกฤษดาศักดิ์  เวียงยิ่ง
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงปริสรา  ชรารัตน์
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดรุณี  เปล่าโต
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิดารัตน์  อุทัยวรรณ์
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประภัสสร  ศรีทอง
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  แก้วปัญญา
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.5 เงิน 6 1. นางสาวกัญนุช  จันทะคัด
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มะโนใจ
2. เด็กชายกฤตินันท์  น้อยก้อม
3. เด็กชายกฤษดา  ชมเชย
4. เด็กชายกฤษดา  ชลเทพ
5. เด็กชายกสิกร  เดชสถิตย์
6. เด็กชายกิตติธร  เวียงสมุทร
7. เด็กชายคฑายุทธ์  จันทะคัด
8. เด็กชายคมสันต์  คู่กระสังข์
9. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยอุโคตร
10. เด็กหญิงณัฐริกา  ขนานแข็ง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาคะรินทร์
12. เด็กหญิงธนัฐพร  ไพบูรย์
13. เด็กชายธนากร  ปาปะเก
14. เด็กชายธนโชติ  ทองหยิบ
15. เด็กชายธีรศักดิ์  นามฝาง
16. เด็กชายปฏิพัทธ์  มีเสมอ
17. เด็กหญิงประนอม  ภิรมย์
18. เด็กหญิงปริสรา  ชรารัตน์
19. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดาชนบท
20. เด็กหญิงปัณณพร  บำรุงเอื้อ
21. เด็กหญิงพรชิตา  การิสุข
22. เด็กหญิงพรนิภา  ชาติรัมย์
23. เด็กหญิงพรพรรณ  คำภักดี
24. เด็กหญิงมาริสา  ไชยโคตร
25. เด็กชายมุมเมือง  แกมเจริญ
26. เด็กชายวันชัย  นนทภา
27. เด็กชายวีระโชค  ปุ้มไสว
28. เด็กหญิงศยามล  กมลอินทร์
29. เด็กชายศรายุทธ  ศรีรัตนาม
30. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พลเวียง
31. เด็กหญิงสายชล  ธานีวรรณ
32. เด็กชายอนุพงษ์  เมาะราศี
33. เด็กชายอภิชาต  แก้วขันตรี
34. เด็กหญิงอรพรรณ  สุทธิภักดิ์
35. เด็กหญิงอัญชลี  หระดี
36. เด็กหญิงเกศกมล  ไชยงาม
37. เด็กชายเขตแดน  โทวรรณา
38. เด็กชายเฉลิมพร  จันทะคัด
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
2. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
3. นายวสันต์  สิ่วสำแดง
4. นางถาวร  ศรีมุงคุล
5. นางสาวอารยา  โคตุนันท์
6. นางสาวพัชริยา  บุญเกื้อ
7. นางสาวดลนภา  ศรีพลาย
8. นางสาวพิมพ์ประไพ  สุวรรณเพ็ง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาว อังคณา  รัตนตรัยวงศ์
2. นางสาวกลอยลัดดา  ชมภูวิเศษ
3. นางสาวกัลยรัตน์  กะตุดทอง
4. นางสาวจิรัชยา  ตันเจริญ
5. นางสาวจุรีวรรณ  ทนงแผลง
6. นางสาวณัฏฐธิดา  ประกายแก้ว
7. นางสาวทิพย์เกสร  ศรีขัดเค้า
8. นางสาวธิดารัตน์  ถนอมสัตย์
9. นางสาวนิตยา  จันทะคัต
10. นางสาวปิยดา  สังสนั่น
11. นางสาวปิยะพร  วงนาแพง
12. นางสาวพรรทิวา  วังมะฤค
13. นางสาวพรไพลิน  วังมะฤค
14. นางสาวพัชรพร  พิมผนวช
15. นางสาวมณเทียน  มะลาตรี
16. นางสาวยุพา  อินเขียว
17. นางสาวฤทัยรัตน์  พรรณลี
18. นางสาววรัญญา  กมลผาด
19. นางสาววราภรณ์  ไชยประโคน
20. นางสาววรินธร  พลมะเสน
21. นางสาวศศิวิมล  กมลอินทร์
22. นางสาวสุดารัตน์  สินคำ
23. นางสาวสุดารัตน์  สืบเพ็ง
24. นางสาวสุพัตรา  สืบเพ็ง
25. นางสาวสุวนันท์  จันทะคัด
26. นางสาวอรอุมา  ตรากลาง
27. นางสาวอลิษา  โทวรรณา
28. นางสาวอัยรดา  ไชโยธา
29. นางสาวอินธุกาญณ์  แดงมาก
30. นางสาวเกศริน  แสงสวัสดิ์
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
2. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
3. นายวสันต์  สิ่วสำแดง
4. นางถาวร  ศรีมุงคุล
5. นางสาวอารยา  โคตุนันท์
6. นางสาวพัชริยา  บุญเกื้อ
7. นางสาวดลนภา  ศรีพลาย
8. นางสาวพิมพ์ประไพ  สุวรรณเพ็ง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปัญญาบุตร
2. เด็กหญิงธีรนุช  บุตรศรี
3. เด็กหญิงบุษราคัม  คำภักดี
 
1. นางไพวัน  ปาโส
2. นางสาวพัชริยา  บุญเกื้อ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวดวงนภา  จันทะคัต
2. นางสาวนันทิวา  ทะนงแผลง
3. นางสาวสุกัญญา  วงสุเพ็ง
 
1. นางไพวัน  ปาโส
2. นางสาวพัชริยา  บุญเกื้อ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เกิดมงคล
2. เด็กชายธีรภัทร  ประจันทะศรี
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายธเนตร  ผกากูล
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทิพมา  แก้วเมือง
2. เด็กหญิงเกตุสราภา  ท่าหาญ
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายธเนตร  ผกากูล
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายราชัน  จันทะคัด
2. นางสาวเกษมณี  มหาพรม
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายธเนตร  ผกากูล
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิรพล  อารีเอื้อ
2. เด็กชายสุทาดล  สุวรรณศรี
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายธเนตร  ผกากูล
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงค์  บังบัวบาน
2. นายวราวุธ  อารีเอื้อ
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายธเนตร  ผกากูล
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงตะวัน  ปลัดศรีช่วย
2. เด็กหญิงเตชินี  สะไนเซ็ม
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายธเนตร  ผกากูล
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. นายชานนท์  แก้วกาหลง
2. นายสมาธิ  โสภัณนา
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายธเนตร  ผกากูล
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นายปรัชญา  แมดเจริญ
2. นายมณฑล  หนูน้ำคำ
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายธเนตร  ผกากูล
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวจิราพร  วรสุข
2. นางสาวอุไรรักษ์  กมลอินทร์
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายธเนตร  ผกากูล
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรุตา  ลุลงยศ
2. เด็กหญิงศิรินาฏ  อินทิราช
3. เด็กหญิงอรนิภา  พิมรัตน์
 
1. นายฉลาด  ปาโส
2. นางไพวัน  ปาโส
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภีทร  แสงสวัสดิ์
2. นางสาวนิชานาถ  จันทะสม
3. นางสาวผกามาส  ยะลาไสย์
 
1. นายฉลาด  ปาโส
2. นางไพวัน  ปาโส