<<< คำขวัญศูนย์คอมพิวเตอร์เชียงขวัญพิทย์ ::: เทคโนโลยีก้าวไกล  เยาวชนไทยก้าวหน้า >>> 

 

 

 

 


 


 


 

  

 

 


 

 

 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3 85 ทอง 31 1. เด็กหญิงศรุตรา  ลุลงยศ
 
1. นางสาวชุดาพร  บุญกุศล
 
2 เทคโนโลยี การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กชายธีรภัทร์  ประจันทะศรี
2. เด็กหญิงสุมาตรา  อารีเอื้อ
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายอภินันท์  ธานี
 
3 เทคโนโลยี การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 32 1. นายชานนท์  แก้วกาหลง
2. นายมณฑล  หนูน้ำคำ
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายอทินันท์  ธานี
 
4 เทคโนโลยี การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) ม.4-ม.6 75 เงิน 21 1. นายณัฐพงศ์  บังบัวบาน
2. นางสาวศศิธร  ทนก่ำ
 
1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ ไชยลาภ
 

 

1

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

75

เงิน

8

1. นายจตุพล  น้อยก้อม
2. นายณัทรพล  จันทะคัด
 

1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

2

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

73

เงิน

11

1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขนานเเข็ง
 

1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นางสาวชุดาพร  บุญกุศล
 

3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

73

เงิน

9

1. นางสาวนารีรัตน์  ดวงวงษา
2. นางสาวเกษมณี  มหาพรม
 

1. นางสาวชุดาพร  บุญกุศล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

4

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

82

ทอง

4

1. นายนิรพล  อารีเอื้อ
2. นายสุทาดล  สุวรรณศรี
 

1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

5

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

86

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. นายณัฐพงค์  บังบัวบาน
2. นางสาวศศิธร  ทนก่ำ
 

1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

65

ทองแดง

16

1. เด็กหญิงวนิดา  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงศรุตา  เจริญเขตต์
 

1. นางสาวชุดาพร  บุญกุศล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

7

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

80

ทอง

7

1. นายธีรภัทร์  ประจันทะศรี
2. เด็กหญิงสุมาตรา  อารีเอื้อ
 

1. นายอทินันท์  ธานี
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

8

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

86

ทอง

7

1. นายชานนท์  แก้วกาหลง
2. นายมณฑล  หนูน้ำคำ
 

1. นายอทินันท์  ธานี
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 

9

คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

82

ทอง

5

1. เด็กหญิงปิยธิดา  จตุเทน
2. เด็กหญิงพัชราพร  ฤทธิแสง
3. เด็กหญิงอารียา  คำจันทร์
 

1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายอทินันท์  ธานี
 

10

คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

85

ทอง

5

1. นางสาวดวงนภา  จันทะคัด
2. นายศรายุทธ  วารีจันทร์
3. นายอรรถพล  แสนสุริวงค์
 

1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายอทินันท์  ธานี
 

11

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

68

ทองแดง

10

1. นางสาวจิราพร  วรสุข
2. นางสาวนิตยาภรณ์  วายอดรักษ์
 

1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ