<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

<<<  :::  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง  :::  >>> 

 

นางไพวัน  ปาโส

นางถาวร  ศรีมุงคุล

นายธานุษิต  นิวาสวงษ์

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูผู้ช่วย

 


 

 

  

 

ท่านผู้อำนวยการชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธี

ดร. ปรีดา  ลำมะนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ท่านผู้อำนวยการชัชวาลย์  พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม พบปะกับผู้เข้าร่วมประชุม