<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

<<<  :::  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง  :::  >>> 

นายกิตติศักดิ์  นาคฤทธิ์

นายธนัญชัย  ศรีมุงคุล

นายฉลาด  ปาโส

นายสุบรรณ  ไชยลาภ

นางศุภัทรารัชต์ หาอาษา

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

 


 

นายธเนตร  ผกากูล

นายอทินันท์  ธานี

นางสาวชุดาพร  บุญกุศล