ชื่อ-สกุล นายทิวา วรโยธา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  
หน้าที่หลัก บริหาร
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์

Tel. 043-509092:  Fax : 043-509092 : 063-6645935

ชื่อ-สกุล  
ตำแหน่ง  
หน้าที่หลัก  
อีเมล์  
โทรศัพท์  

ชื่อ-สกุล ายวสันต์  สิ่วสำแดง ( เกษียณอายุราชการ)
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก รักษาการรองผู้อำนวยการ
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 081-3201599

ชื่อ-สกุล นายฉลาด  ปาโส
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 081-7681778

ชื่อ-สกุล นางเข็ม  รุ่งวิสัย ( เกษียณอายุราชการ)
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 087-8774688

ชื่อ-สกุล นายศิริชัย  แสงปลาด
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก

นักศึกษาวิชาทหาร , งานโสตทัศนศึกษา

อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์

089-5698007

ชื่อ-สกุล นายแสน  อนาราช (เสียชีวิต)
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 087-2491243

ชื่อ-สกุล นางศุภมิตร  ศิริโสภณภิวัฒน์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก งานแนะแนว
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 089-8475552

ชื่อ-สกุล นายวุฒิชัย  พันธะไชย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 2
หน้าที่หลัก งานระเบียบวินัย
อีเมล์ bannadona10@hotmail.com
โทรศัพท์ 087-9548719

ชื่อ-สกุล นางจันทะวงค์  คำตอง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก งานการเงิน
อีเมล์ bannadona10@hotmail.com
โทรศัพท์ 084-2700451

ชื่อ-สกุล นางไพวัน  ปาโส
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก งานห้องสมุด , งานกิจกรรมนักเรียน
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 084-0286161

ชื่อ-สกุล นางถาวร  ศรีมุงคุล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก งานอนามัย , สวัสดิภาพนักเรียน
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.comm
โทรศัพท์ 084-6846397

ชื่อ-สกุล นายธานุษิต นิวาสวงษ์ (ย้ายไปรับตำแหน่ง)
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก งานศูนย์วิชาการ
อีเมล์ thanusit_pik21@hotmail.com
โทรศัพท์ 083-3736771

ชื่อ-สกุล นางสาวธิฐิมา เอื้อกิจ
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก งานฝ่ายบริหารงานบุคคล
อีเมล์ thitima_aon@hotmail.comm
โทรศัพท์ 082-8391334

ชื่อ-สกุล นายเชตวัน  สุวรรณศรี
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก งานหลักสูตรท้องถิ่น , ประชาธิปไตย
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 081-7682298

ชื่อ-สกุล นายสุวัฒน์ชัย  เนินนิราช
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก งานการเงิน
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 087-2382656

ชื่อ-สกุล นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก งานศูนย์วิชาการ , งานสหกรณ์โรงเรียน
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 081-7395652

ชื่อ-สกุล นายอุเทน วิระทูล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 2
หน้าที่หลัก งานระเบียบวินัย
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 088-7356922

ชื่อ-สกุล นายพิชิต  ศรีสุนา
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก งานลูกเสือ
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 086-2325160

ชื่อ-สกุล นางศรีสง่า  พิพัฒนมงคล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก งานทะเบียนนักเรียน
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 086-2220404

ชื่อ-สกุล นายสุบรรณ   ไชยลาภ (เสียชีวิต)
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3   : งานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่หลัก งานศูนย์คอมพิวเตอร์ , งานนโยบายและแผน
อีเมล์ bannadona10@hotmail.com
โทรศัพท์ 088-5715310

ชื่อ-สกุล นายกิตติศักดิ์  นาคฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก งานบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
อีเมล์ krukit09@hotmail.com
โทรศัพท์ 087-9465982

ชื่อ-สกุล นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 1
หน้าที่หลัก งานระเบียบวินัย ,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 086-7673264

ชื่อ-สกุล นางสุภัทรจารี  วิสูตรรัตน์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
หน้าที่หลัก งานอนามัย
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 085-0131945

ชื่อ-สกุล นางสาวสุมารี โทแสง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 1
หน้าที่หลัก งานสอน
อีเมล์  
โทรศัพท์ 081-7698913

 

ชื่อ-สกุล  
ตำแหน่ง  
หน้าที่หลัก  
อีเมล์  
โทรศัพท์  

ลูกจ้างประจำ

ชื่อ-สกุล นายผสม  แก้วกาหลง
ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ 3
หน้าที่หลัก งานอัดสำเนา ดูแลความสะอาดอาคาร 2
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 080-1934277

ชื่อ-สกุล นายอธิป  ภูธร
ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ 3
หน้าที่หลัก ช่างทั่วไป ดูแลความสะอาดอาคาร 1
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 084-6044728

ครูอัตราจ้าง

ชื่อ-สกุล

นางสาวปิ่นสุดา คนไว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  (ภาษาญี่ปุ่น)
หน้าที่หลัก งานสอน
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 043-509092

ชื่อ-สกุล นางสาวจงกลณี วรรณสุทธิ์์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก งานสอน (ภาษาจีน)
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์   043 - 509092, 064-1101366

ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐชานันท์  สิงห์สร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  (ภาษาเวียตนาม)
หน้าที่หลัก งานสอน
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 043-509092

ชื่อ-สกุล   นายพงษ์พัฒน์ อนั่นเอื้อ
ตำแหน่ง ครุอัตราจ้าง (ดนตรี)
หน้าที่หลัก งานสอน
อีเมล์  
โทรศัพท์  

ชื่อ-สกุล

นายธเนตร  ผกากูล

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)
หน้าที่หลัก งานสอน หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 043-509092 ,084-6848739

 

ชื่อ-สกุล  
ตำแหน่ง  
หน้าที่หลัก  
อีเมล์  
โทรศัพท์  

พนักงานราชการ

ชื่อ-สกุล นางสาวอุบลพันธ์  จิตเพียร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก งานสารบรรณ
อีเมล์ ubolphan_jit@hotmail.com
โทรศัพท์ 089-2785982

 

ชื่อ-สกุล โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
ตำแหน่ง โรงเรียน
หน้าที่หลัก จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อีเมล์ chiangkwan@hotmail.com
โทรศัพท์ 043-509092  :  Fax : 043-509092