<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

<<<  :::  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง  :::  >>> 

นายเชตวัน  สุวรรณศรี

นายสุวัฒน์ชัย  เนินนิราช

นางเบญจวรรณ แสนประกอบ

นางสิรินุช  สุจริต

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ