สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

57

เข้าร่วม

12

1. นางสาวปรียะดา  บุราณรมย์
 

1. นางถาวร  ศรีมุงคุล
 

2

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6

72

เงิน

8

1. นางสาววัชโรทัย  อะวิชิน
 

1. นางไพวัน  ปาโส
 

3

ภาษาไทย

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

89

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงจิตตา  แมดคำ
 

1. นางไพวัน  ปาโส
 

4

ภาษาไทย

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

63

ทองแดง

16

1. นางสาวสุชาวดี  สูงนอก
 

1. นางสาวโศภิษฐ์  สุ่มมาตย์
 

5

ภาษาไทย

พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

79

เงิน

4

1. นางสาวกาญจนา  เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวจุรีรัตน์  ชาลีน้อย
3. นางสาวมลทิรา  ยุบลไสย
 

1. นางสาวโศภิษฐ์  สุ่มมาตย์
2. นางสุมณฑา  สิงห์ชา
 

6

ภาษาไทย

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

60

ทองแดง

5

1. เด็กหญิงจิรนันท์  ชนไพโรจน์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีทอง
 

1. นางไพวัน  ปาโส
2. นางสุมณฑา  สิงห์ชา
 

7

ภาษาไทย

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

0

เข้าร่วม

1. นางสาวจิราพร  วรสุข
2. นางสาวสุกัญญา  วงสุเพ็ง
 

1. นางไพวัน  ปาโส
2. นางสาวโศภิษฐ์  สุ่มมาตย์
 

8

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

58

เข้าร่วม

6

1. เด็กชายขจรศักดิ์  หาญคุโน
 

1. นางจันทะวงค์  คำตอง
 

9

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

62

ทองแดง

11

1. นางสาวสุพัตรา  วารีจันทร์
 

1. นายวุฒิชัย  พันธะไชย
 

10

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

55

เข้าร่วม

7

1. นางสาวกนกอร  อุปภา
2. นายคมพิทักษ์  หลักแวงมล
3. นายนุติวัฒน์  จันทะคัด
 

1. นายแสน  อนาราช
2. นายอุเทน  วิระทูล
 

11

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

80

ทอง

5

1. เด็กชายกิตติโชค  ประสงค์สุข
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ชรารัตน์
3. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์บุญเรือง
 

1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นายแสน  อนาราช
 

12

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

85

ทอง

6

1. นางสาวกลอยลัดดา  ชมพูวิเศษ
2. นางสาวธิดารัตน์  ถนอมสัตย์
3. นางสาววรินธร  พลมะเสน
 

1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
 

13

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

80

ทอง

6

1. เด็กชายชัชพล  บุญพันธ์
2. เด็กชายวรพล  เจตราช
3. เด็กชายศราวุธ  คำภักดี
 

1. นายแสน  อนาราช
2. นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
 

14

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

82

ทอง

11

1. นายจักรพงษ์  แสงสวัสดิ์
2. นายณรงค์เดช  แสงสวัสดิ์
3. นายธนชิต  ปุ้มไสว
 

1. นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
2. นายแสน  อนาราช
 

15

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

94

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายก้องเกียรติ  เกิดมงคล
2. เด็กชายอนุศักดิ์  สังสนั่น
 

1. นายอุเทน  วิระทูล
 

16

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

84

ทอง

6

1. เด็กชายกฤษดา  แสนมนตรี
2. เด็กชายนิรพล  อารีเอื้อ
 

1. นายอุเทน  วิระทูล
 

17

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

90.63

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวกัญนุช  จันทะคัต
2. นางสาวเกศกมล  มีหวายหลึม
3. นางสาวเปรมกมล  ถือนูศร
4. นางสาวเฟื่องลดา  ฤทธิ์เต็ม
5. นายโยธิน  คุ้มกุดเขียว
 

1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นายสุวัฒน์ชัย  เนินนิราช
 

18

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

90

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวจรัญญา  โทวรรณา
2. นางสาวจิราภา  จันทะคัด
3. นางสาวนิตยา  จันทะคัด
4. นางสาวรุ่งนภา  บำรุงเอื้อ
5. นายเทพพิทักษ์  แสนมนตรี
 

1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ
 

19

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

88.2

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายกรกฏ   จันทะชำนิ
2. นายกฤษดาศักดิ์  เวียงยิ่ง
3. นางสาวจุรีรัตน์  ชาลีน้อย
4. นางสาวนฤมล  โลหะธิน
5. นางสาววรรณภา  แมดคำ
 

1. นางสาวโศภิษฐ์  สุ่มมาตย์
2. นางสิรินุช  สุจริต
 

20

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

89.6

ทอง

7

1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปัดทะยักษ์
2. เด็กชายธีรวิภู  บำรุงเอื้อ
 

1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ
 

21

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

90.8

ทอง

9

1. นางสาวนันทิวา  ทนงแผลง
2. นายปัญญา  ไพบูลย์
 

1. นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ
2. นางสิรินุช  สุจริต
 

22

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

66

ทองแดง

10

1. เด็กชายมงคล  ชาติดำริห์
2. นายวระพนธ์  เอื้อทัดทาน
 

1. นางเข็ม  รุ่งวิสัย
2. นายวรวุฒิ  สันติทวีกุล
 

23

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

76

เงิน

8

1. นางสาวมินตรา  ดวงแข
2. นางสาวเบญญาภา  แสนมนตรี
 

1. นางเข็ม  รุ่งวิสัย
2. นายภาษิต  เลิศล้ำหวาน
 

24

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

-1

-

1. นางสาวนิรชา  ธานีวรรณ
 

1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 

25

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

-1

-

1. นางสาวนิชานาถ  จันทะสม
 

1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 

26

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

75

เงิน

7

1. เด็กชายอนุชา  บำรุงเอื้อ
 

1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 

27

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

98

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายชาญวิทย์  วิระทูล
 

1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 

28

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

95

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายบุญมา  คำภักดี
2. นายสุเทพ  สนั่นเอื้อ
3. นายอำนวย  มะโนเอื้อ
 

1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
2. นายวสันต์  สิ่วสำแดง
 

29

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

-1

-

1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทัยวรรณ์
 

1. นายวสันต์  สิ่วสำแดง
 

30

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

92

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวรัชนก  แก้วกาหลง
 

1. นายวสันต์  สิ่วสำแดง
 

31

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

84

ทอง

4

1. เด็กชายณัฐพล  หรดี
2. นายภานุพงษ์  ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวรรณา  สาระครศรี
4. เด็กชายอธิเชษฐ์  วิชาชัย
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุดม
 

1. นางสาวโศภิษฐ์  สุ่มมาตย์
2. นางสุมณฑา  สิงห์ชา
 

32

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

70

เงิน

9

1. เด็กหญิงอัญชลิกา  วงษ์ปัญญา
 

1. นางศรีสง่า  พิพัฒนมงคล
 

33

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6

20

เข้าร่วม

14

1. นางสาวน้ำทิพย์  แสงสวัสดิ์
 

1. นางศรีสง่า  พิพัฒนมงคล
 

34

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

69.66

ทองแดง

9

1. เด็กหญิงลักษณารีย์  บำรุงเอื้อ
 

1. นางนริศรา  แสงสวัสดิ์
 

35

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

82.8

ทอง

6

1. นางสาวอุไรรักษ์  กมลอินทร์
 

1. นางนริศรา  แสงสวัสดิ์
 

36

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

0

เข้าร่วม

1. นายกิตติพันธ์  ประสงค์สุข
 

1. นางศรีสง่า  พิพัฒนมงคล
 

37

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

78.32

เงิน

4

1. นางสาวอลิษา  โทวรรณา
 

1. นางธิดารัตน์  มาศวรรณา
 

38

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3

0

เข้าร่วม

1. เด็กหญิงจารุพร  วิชัยศร
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปัญญาบุตร
 

1. นางศรีสง่า  พิพัฒนมงคล
2. นายพิชิต  ศรีสุนา
 

39

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

20

เข้าร่วม

13

1. นางสาวนิตยาภรณ์  วายอดรักษ์
2. นางสาวมณีนุช  นามลาศ
 

1. นางศรีสง่า  พิพัฒนมงคล
2. นายพิชิต  ศรีสุนา
 

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

73

เงิน

7

1. เด็กหญิงบุุษราคัม  คำภักดี
2. เด็กหญิงพััชราภรณ์  โนเปือย
3. เด็กหญิงเกตุสราภา  ท่าหาญ
 

1. นางสุมณฑา  สิงห์ชา
2. นางสาวโศภิษฐ์  สุ่มมาตย์
 

41

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

74

เงิน

7

1. นางสาวกัญยาลักษณ์  ภูมิประมาณ
2. นางสาวกุลณัฐ  ดาระพัฒน์
3. นางสาวนิรชา  ธานีวรรณ
 

1. นางสุมณฑา  สิงห์ชา
2. นางไพวัน  ปาโส
 

42

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

-

-

-

1. เด็กชายธีรวิภู  บำรุงเอื้อ
 

1. นายวุฒิชัย  พันธะไชย
 

43

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6

83

ทอง

4

1. นายกฤษดาศักดิ์  เวียงยิ่ง
 

1. นายวสันต์  สิ่วสำแดง
 

44

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6

83

ทอง

5

1. นายกฤษดาศักดิ์  เวียงยิ่ง
 

1. นายวสันต์  สิ่วสำแดง
 

45

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6

83

ทอง

5

1. นายอานนท์  จันทะคัด
 

1. นายวสันต์  สิ่วสำแดง
 

46

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

72

เงิน

13

1. เด็กชายชานนท์  แก้วกาหลง
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  แก้วปัญญา
 

1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นางสาววิลาวรรณ์  ขนันแข็ง
 

47

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

0

เข้าร่วม

1. นายวราวุธ  อารีเอื้อ
2. นายโยธิน  คุ้มกุดเขียว
 

1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นางสาวแคทรียา  บุตรพรม
 

48

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

85

ทอง

5

1. นายกิตติพันธ์  ประสงค์สุข
2. นายอดิศร  นันทะ
 

1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายไมตรี  คุ้มเหล่ายูง
 

49

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

78

เงิน

4

1. นายจีรวัฒน์  เจริญเขต
2. นายศราวุธ  เจริญเขต
 

1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายไมตรี  คุ้มเหล่ายูง
 

   


ตัวอย่างเกียรติบัตร / รางวัลที่ได้รับ
1         2         3         4         5         6