ลำดับที่ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสมฤดี  กระมูลโรจน์
 
1. นางไพวัน  ปาโส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงกันตพร  ชูเส้นผม
 
1. นางถาวร  ศรีมุงคุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 17 1. นางสาวนริศรา  ขุราศรี
 
1. นางไพวัน  ปาโส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงรัตนาพร  คุยลำเจียม
 
1. นางไพวัน  ปาโส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวณัฐกฤตา  กะตุดทอง
 
1. นางไพวัน  ปาโส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  จันทะคัด
 
1. นางไพวัน  ปาโส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจักรภัทร  แก้วกาหลง
2. เด็กชายตะวัน  วิชพล
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เดชชัยภูมิ
 
1. นางไพวัน  ปาโส
2. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 1. นางสาวดารารัตน์  ดุขุนทด
2. นายสุทาดล  สุวรรณศรี
3. นางสาวอัญชลิกา  วงษ์ปัญญา
 
1. นางไพวัน  ปาโส
2. นางถาวร  ศรีมุงคุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงณวรัตน์  น้อยโจม
2. เด็กหญิงวรัทยากร  นันเจริญ
 
1. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
2. นางไพวัน  ปาโส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญนุช  จันทะคัด
2. นางสาวนิพาดา  บำรุงเอื้อ
 
1. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
2. นางไพวัน  ปาโส
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 8 1. นายภูมิพิพัฒน์  ชรารัตน์
 
1. นายวุฒิชัย  พันธะไชย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายขจรศักดิ์  หารคุโน
 
1. นางจันทะวงค์  คำตอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวจารุพร  วิชัยศร
2. นางสาวทัศนีย์  ชรารัตน์
3. นายมงคล  ชาติดำริห์
 
1. นายแสน  อนาราช
2. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชา  วรฉัตร
2. เด็กหญิงอักษร  นาคชาตรี
3. เด็กหญิงอุราพร  กมลอินทร์
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นางสาวสุวรรณี  จำปาขันธ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวกมลพรรณ  ปัดทะยักษ์
2. นางสาวฑิตฐิตา  ภูมิดอนมิ่ง
3. นางสาวอรอนงค์  ยุขรัง
 
1. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
2. นายแสน  อนาราช
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายนรวิชญ์  ประมงมุข
2. นายอนุวัฒน์  น้อยก้อม
 
1. นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
2. นายศิริชัย  แสงปลาด
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  กิจการนา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  สิงห์ทอง
 
1. นายอุเทน  วิระทูล
2. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ธานีวรรณ
2. เด็กชายธีรพล  ภาคอุบล
 
1. นายอุเทน  วิระทูล
2. นายศิริชัย  แสงปลาด
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง 8 1. นางสาวคณาพร  น้อยก้อม
2. นางสาวดรุณี  เปล่าโต
3. นางสาวธิดารัตน์  เวียงอินทร์
4. นางสาวสุนิสา  เวียงสมุทร
5. นางสาวสุภิตา  เหลาไชย
 
1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  บำรุงเอื้อ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงวงษา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัสสัย
4. เด็กหญิงประภาภรณ์  แสนมนตรี
5. เด็กหญิงวิราวรรณ  วิระทูล
 
1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นางสาวอุรารักษ์  ทองอ้ม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรพล  เจตราช
2. นายวระพนธ์  เอื้อทัดทาน
3. นางสาวอภิญญา  เสถียรเขต
4. นางสาวอรทัย  มุขสาร
5. นางสาวอุราวรรณ  ทองอ้ม
 
1. นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ
2. นางสิรินุช  สุจริต
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวเมธวี  พันธะไชย
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  เนินนิราช
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.41 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ชรารัตน์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  วงสุเพ็ง
 
1. นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ
2. นางสาวอภิรดี  บำรุงเอื้อ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 10 1. นายปรวัฒน์  วิระทูล
2. นางสาวเกษมณี  มหาพรม
 
1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นางสาวกนกวรรณ  อนันต์เอื้อ
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกขพรรณ  ชรารัตน์
2. เด็กหญิงธิดาพร  แสนมนตรี
3. เด็กหญิงนิชาภา  แสงสนั่น
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เจริญแสง
5. เด็กหญิงพัชราพร  ฤทธิแสง
6. เด็กหญิงพัชราวรรณ  จันทะชำนิ
7. เด็กหญิงสุมาตรา  อารีเอื้อ
8. เด็กหญิงอรติยา  โพยนอก
9. เด็กหญิงอาริยา  เสนรัตน์
10. เด็กหญิงเมขลา  คิดโสภา
 
1. นางเข็ม  รุ่งวิสัย
2. นางสาวดาริกา  ขันเงิน
3. นายวุฒิชัย  สิทธิศาสตร์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรนิภา  ชาติรัมย์
2. เด็กหญิงสายชล  ธานีวรรณ
 
1. นางสาวฐิติมา  เอื้อกิจ
2. นายวุฒิชัย  สิทธิศาสตร์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นายชาญชล  วิชาชัย
2. นายนพรัตน์  หิรัญเขต
 
1. นางเข็ม  รุ่งวิสัย
2. นางสาวดาริกา  ขันธ์เงิน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภาถรณ์  อุชี
 
1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง 6 1. นายอนุชา  บำรุงเอื้อ
 
1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โกมิน
 
1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นายณัฐพล  หรดี
 
1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นายกำพล  ธงทอง
2. นายชัชพล  บุญพันธุ์
3. นายธีรภัทร  เอื้อทัดทาน
4. นายนรวิชญ์  ประมงมุข
5. นายปรวัฒน์  วิระทูล
6. นายวรวุฒ  คำภักดี
 
1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
2. นายวสันต์  สิ่วสำแดง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.87 ทอง 7 1. นายศักรินทร์  ธานีวรรณ
 
1. นายพรนิวัตร  สนั่นเอื้อ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นางสาวพิศสุภา  จันทะชำนิ
 
1. นายพรนิวัตร  สนั่นเอื้อ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัชพล  บุญพันธุ์
 
1. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิลาภรณ์  พิมพ์แหวน
 
1. นายพิชิต  ศรีสุนา
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  สาคะรินทร์
2. เด็กชายธรรมรักษ์  โพธิ์วัง
3. นายวระพนธ์  เอื้อทัดทาน
4. นายอธิเชษฐ์  วิชาชัย
5. นายอภิสิทธิ์  อุดม
 
1. นายพรนิวัตร  สนั่นเอื้อ
2. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพรัตน์  ทองทา
2. นายอทิศ  สนิทนวล
 
1. นางไพวัน  ปาโส
2. นายฉลาด  ปาโส
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิญาดา  ประกายแก้ว
2. เด็กหญิงวิลาพร  จันทะคัด
 
1. นางสาวธิดารัตน์  มาศวรรณา
2. นางศรีสง่า  พิพัฒนมงคล
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจีรวรรณ  ปัญญาบุตร
2. นางสาวประภัสสร  ศรีทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  มาศวรรณา
2. นางศรีสง่า  พิพัฒนมงคล
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิรดา  ชาญสมร
2. เด็กหญิงสกาย  จตุเทน
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
2. นางศรีสง่า  พิพัฒนมงคล
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิตรา  ปราบมนตรี
2. นางสาวลักษณารีย์  บำรุงเอื้อ
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
2. นางศรีสง่า  พิพัฒนมงคล
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชนารถ  สุ่มมาตย์
2. นางสาวบุษราคัม  คำภักดี
3. นางสาวพัชราภรณ์  โนเปือย
4. นางสาววราภรณ์  ชลเทพ
5. นางสาวอรัญญา  มีลุน
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
2. นางศรีสง่า  พิพัฒนมงคล
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกรกนก  สีสองเมือง
2. เด็กหญิงอรนิภา  วงษ์สาขา
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  สิงห์สร
2. นางสาวกุลธิดา  แก้วกาหลง
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรพิมล  วิชัยศร
2. เด็กหญิงศิวาพร  สวัสดิ์เอื้อ
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  หลักแวงมล
 
1. นางไพวัน  ปาโส
2. นางสาวพีรณัฐ  เวชกามา
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวจันทราทิพย์  กมลผาด
2. นางสาวธันย์ชนก  เปาป่า
3. นางสาวธีราพร  ทศคุย
 
1. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
2. นางถาวร  ศรีมุงคุล
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายวีรภัทร  นิลพันธ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  น้อยก้อม
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายศุภชัย  คำตอง
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขนานแข็ง
2. เด็กหญิงศยามล  กมลอินทร์
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายศุภชัย  คำตอง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายณัฐกิตต์  ภูผาโลน
2. นางสาวนารีรัตน์  ดวงวงษา
 
1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนภา  ไชยะสา
2. เด็กชายสราวุธ  แสงสวัสดิ์
 
1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายบัญชา  เอนกศิริ
2. นางสาวศศิธร  ทนก่ำ
 
1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนัชชา  ธานีวรรณ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อุปดี
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายศุภชัย  คำตอง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายจตุรยุทธ  ชลเทพ
2. เด็กหญิงศรุตา  เจริญเขตต์
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายศุภชัย  คำตอง
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นายกิตตืโชค  ประสงค์สุข
2. นายชานนท์  แก้วกาหลง
 
1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นายวราวุธ  อารีเอื้อ
2. นายเกียรติศักดิ์  หลักแวงมล
 
1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 
56 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78.88 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มะโนใจ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พลเวียง
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นายณัฐวุฒิ  วิโย
 
57 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.17 ทอง 4 1. นางสาวน้ำฝน  อรุณพันธ์
2. นางสาวศรุตา  ลุลงยศ
3. นางสาวอรนิภา  พิมรัตน์
 
1. นางไพวัน  ปาโส
2. นายฉลาด  ปาโส
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.5 ทอง 6 1. นายกิตติธร  เวียงสมุทร
2. นายวัชระเทพ  ศรีสมบัติ
3. นายศุภณัฐ  สาระพันธ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  นาคฤทธิ์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.83 ทอง 4 1. นายณัฐภูมิ  ทะนงแผลง
2. นายอภิรักษ์  พันธะไชย
3. นายเทอดทูล  สุขสอน
 
1. นายกิตติศักดิ์  นาคฤทธิ์
2. นายวุฒชัย  พันธะไชย
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันสุรี  แก้วตา
2. เด็กชายนิวัฒน์  สีมาพล
3. เด็กหญิงพรทิพย์  นามลาศ
 
1. นางเปรมหิรัญรัชด์  วิสูตรรัตน์
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนาพร  บึงอ้อ
2. เด็กหญิงวาสนา  คำทองเทพ
3. เด็กหญิงโชติรส  แก้วปัญญา
 
1. นางเปรมหิรัญรัชด์  วิสูตรรัตน์
 ..