สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
สพม.27 และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา และโพนทองวิทยายน
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 56 1. เด็กชายวรพล  เจตราช
2. เด็กชายหยกเทพ  เจริญเขต
3. เด็กชายอนุวัฒน์  น้อยก้อม
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นายแสน  อนาราช
 
2 วิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 48 1. นางสาวมาริษา  ศรีหาโมกข์
2. นางสาวรัชนก  แก้วกาหลง
3. นางสาวรุ่งนภา  บำรุงเอื้อ
 
1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นายแสน  อนาราช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญนุช  จันทะคัด
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีทอง
3. เด็กหญิงเฟื่องลดา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นายแสน  อนาราช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกนกอร  อุปภา
2. นายคมพิทักษ์  หลักแวงมล
3. นายนุติวัฒน์  จันทะคัด
 
1. นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
2. นายแสน  อนาราช
 
5 วิทยาศาสตร์ การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.86 ทอง 14 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  บำรุงเอื้อ
 
1. นายพรนิวัตร  สนั่นเอื้อ
 
6 วิทยาศาสตร์ การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 24 1. นางสาวมลทิรา  ยุบลไสย
 
1. นายพรนิวัตร  สนั่นเอื้อ
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 81.83 ทอง 21 1. เด็กหญิงจารุพร  วิชัยศร
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปัญญาบุตร
3. เด็กหญิงธีรนุช  บุตรศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีทอง
2. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 77 เงิน 21 1. นางสาวนงลักษณ์  ขวัญเฉลิม
2. นางสาวบังอร  เลิกคอนสาร
3. นางสาววัชโรทัย  อะวิชิน
 
1. นางสาวนุชรา  วงค์ไชยสิทธิ์
2. นายศิริชัย  แสงปลาด
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติโชค  ประสงค์สุข
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ชรารัตน์
3. เด็กหญิงนิศรา  โพธิ์บุญเรือง
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นางสาวปัจมาภรณ์  ภักดีโชติ
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 31 1. นางสาวกลอยลัดดา  ชมภูวิเศษ
2. นางสาวนฤมล  โลหะธิน
3. นางสาววรินธร  พลมะเสน
 
1. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
2. นางสาวนุชรา  วงค์ไชยสิทธิ์
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายชัชพล  บุญพันธุ์
2. เด็กชายศราวุธ  คำภักดี
3. เด็กชายอภิชัย  โสหา
 
1. นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
2. นายแสน  อนาราช
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.58 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงษ์  แสงสวัสดิ์
2. นายณรงค์เดช  แสงสวัสดิ์
3. นายธนชิต  ปุ้มไสว
 
1. นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
2. นายแสน  อนาราช
 
13 วิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายขจรศักดิ์  หาญคุโน
2. เด็กชายศราวุธ  คำภักดี
 
1. นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
2. นายอุเทน  วิระทูล
 
14 วิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.91 เงิน 9 1. นายณัฐพงศ์  บังบัวบาน
2. นายพลวัฒน์  ชรารัตน์
 
1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นายอุเทน  วิระทูล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.6 78.26 เงิน 20 1. นางสาวนาถชนก  เทพบาล
2. นางสาวบุศราพร  วงมาเกษ
3. นางสาววิจิตรา  ศิริกังวาร
 
1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นายแสน  อนาราช
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 50 ชมเชย 30 1. นายบุญรักษ์  ศรีบรรจง
2. นายบุรินทร์  คำภักดี
3. นายอำนวย  มะโนเอื้อ
 
1. นายอุเทน  วิระทูล
2. นายแสน  อนาราช
 
17 วิทยาศาสตร์ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงกฤษณา  วงสุเพ็ง
 
1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 41 1. นายสุเทพ  สนั่นเอื้อ
 
1. นายเชตวัน  สุวรรณศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6 84.89 ทอง 29 1. นางสาวจุรีรัตน์  ชาลีน้อย
2. นายรัฐพงศ์  เลิศล้ำหวาน
3. นางสาววรรณภา  รุ่งภูเขียว
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
 
20 เทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3 72 เงิน 45 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  แก้วปัญญา
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 
21 เทคโนโลยี การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 25 1. เด็กชายวราวุธ  อารีเอื้อ
2. เด็กชายโยธิน  คุ้มกุดเขียว
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นางสาวแคทลียา  ขนันแข็ง
 
22 เทคโนโลยี การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง 9 1. นายกิตติพันธุ์  ประสงค์สุข
2. นายอดิศร  นันทะ
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายไมตรี  คุ้มเหล่ายูง
 
23 เทคโนโลยี การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 1. นายจีรวัฒน์  เจริญเขต
2. นายศราวุธ  ดมมาลา
 
1. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
2. นายไมตรี  คุ้มเหล่ายูง
 
 

สรุปผลการแข่งขัน

 
 

8  เหรียญทอง

 
 

6  เหรียญเงิน

 
 

3 เหรียญทองแดง