<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

<<<  :::  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::  >>> 

นายแสน  อนาราช

นาศิริชัย  แสงปลาด

นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี

นางสุภมิต ศิริโสภณภิวัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการ

 

 

นายอุเทน  วิระทูล

 

 

นางสาวนุชนารถ  คำภักดี

ครูปฏิบัติการ

 

 

ครูปฏิบัติการ