<<< คำขวัญอำเภอเชียงขวัญ ::: บุ่งเชียงขวัญงามตา ล้ำค่าฟืมทอมือ  เลื่องลือพระธาตุใหญ่  สดใสริมฝั่งชี  ประเพณีบุญคูณลาน เทศกาลสรงปู่หลวง >>> 

<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

  

 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559