<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

<<<  :::  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศาสตร์  ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::  >>> 

นางจันทะวงค์  คำตอง

นางสาวชามินา  ชื่นตา

นางวุมิชัย  พันธะไชย

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูอัตราจ้าง

ครูชำนาญการ