เพลงมาร์ชของโรงเรียน

ถิ่นฟ้าขาวชาวเชียงขวัญพิทยาคม
นามสมระบือลือเลื่อง
แหล่งสถานการศึกษาเด่นคู่เมือง
สมนามกระเดื่องเฟื่องฟูอยู่นานมา
เรานักเรียนหมั่นเพียรขยันอดทน
ศิษย์ทุกคนฝึกตนมีคุณค่า
เร่งเรียนรู้ในพื้นฐานการศึกษา
นำวิทยาเพื่อสร้างตนเป็นคนดี
เมื่อเรียนเราเพียรศึกษา
เมื่อกีฬาเราพร้อมหน้าไม่หน่ายหนี
ลูกฟ้าขาวร่วมสมานสามัคคี
ปรองดองน้องพี่ความรู้ดีมีวินัย
ลูกฟ้าขาวชาวเชียงขวัญพิทยาฯ
เราพัฒนาสามัคคีร่วมใจ
สร้างสังคมดั่งคำขวัญครูให้ไว้
ศิษย์เราจงได้ใฝ่เรียนรู้เชิดชูสถาบัน