<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

<<<  :::  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง  :::  >>> 

นางเข็ม  รุ่งวิสัย

นางสาวฐิติมา  เอื้อกิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครู


 

 

 
 

นายวิษณุพงษ์  นีระพันธ์

 


 

นายภัทรพล  ชรารัตน์

นายอรรถพล  ภักดีจอหอ