<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

<<<  :::  Welcome to Foreign Language Subject Area  :::  >>> 

Mr. Pichit Srisuna

Mrs. Srisa-gna  Pipattanamongkol

Mrs. Narissara Saengsawat

English

                                                English

 

English

 

 

 

Miss. Thidarat Mardwanna

Miss. Nutchanan Singsorn

Miss. Prapussorn Bunchai

Chinese

Vietnamese

Japanese