<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

<<<  :::  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง  :::  >>> 

 

 

 

นายวสันต์  สิ่วสำแดง