นายประวีณ  เชิงสะอาด   ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพรนิวัตร  สนั่นเอื้อ   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายวสันต์  สิ่วสำแดง  รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
 

 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายฉลาด  ปาโส หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 
 

 

 

 

                                    นางเข็ม  รุ่งวิสัย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ