โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม.27

นายธเนตร ผกากูล

สอนรายวิชา คอมพิวเตอร์

ลำดับที่

เรื่องที่สอน

ใบงาน

1.
ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน1
2
ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน2
3
ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน3
4
ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน4
5
ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน5
6
ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน6
7
ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน1
8
ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน2
9
ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน3
10
ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน4
11
ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน5
12
ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน6
13
ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน7