<<< คำขวัญอำเภอเชียงขวัญ ::: บุ่งเชียงขวัญงามตา ล้ำค่าฟืมทอมือ  เลื่องลือพระธาตุใหญ่  สดใสริมฝั่งชี  ประเพณีบุญคูณลาน เทศกาลสรงปู่หลวง >>> 

<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

 

 

 
  ผู้เข้าร่วมประชุม
1.  ครูและบุลากรทางการศึุกษา
2. ตัวแทนนักเรียน
3. ตัวแทนผู้ปกครอง
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพขององค์กร ณ ปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปวิเคราะห์และหาวิธีพัฒนาหรือแก้ไขกับปัญหาที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ๆ ก็คือ

 • Internal origin : ปัจจัยภายในองค์กร
 • External origin : ปัจจัยภายนอกองค์กร

 • SWOT สามารถแบ่งออกเป็น 4 ข้อได้ดังนี้
  • Strengths คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของเรา
  • Weaknesses คือ จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบของเรา
  • Opportunities คือ โอกาสที่จะสามารถดำเนินการได้
  • Threats คือ ความเสี่ยง, ภัยคุกคาม, ข้อจำกัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการดำเนินการขององค์กร
  •  
  • ดังนั้น SWOT จึงเป็นหลักการวิเคราะห์และวางแผนการทำงานขององค์กร เพื่อให้บรรลุความสำเร็จและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการวิเคราะห์นั้นต้องวิเคราะห์จากปัจจัยภายในได้แก่ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร รวมถึงปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาสและอุปสรรค เพราะนอกจากจะสามาระแก้ไขปัญหาภายในและภายนอกองค์กรได้แล้ว ยังทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย…