สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 55 1. นายภูมิพัฒน์  ชรารัตน์
2. นายวรพล  เจตราช
3. นายวรวุธ  อารีเอื้อ
 
1. นายอุเทน  วิระทูล
2. นายแสน  อนาราช
 
2 วิทยาศาสตร์ การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.09 เงิน 18 1. เด็กหญิงสกาย  จตุเทน
 
1. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.69 ทอง 12 1. นางสาวลักษณารีย์  บำรุงเอื้อ
 
1. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงจีระนันท์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  วิระทูล
3. เด็กหญิงอักษร  นาคชาตรี
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นายวุฒิชัย  วิโย
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 18 1. นางสาวจารุพร  วิชัยศร
2. นางสาวทัศนีย์  ชรารัตน์
3. นางสาวธีรนุช  บุตรศรี
 
1. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
2. นายแสน  อนาราช
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.1 เงิน 20 1. เด็กหญิงณิชา  วรฉัตร
2. เด็กหญิงรัตนาพร  คุยลำเจียม
3. เด็กหญิงอุราพร  กมลอินทร์
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นางสาวสุวรรณี  จำปาขันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 19 1. นางสาวกมลพรรณ  ปัดทะยักษ์
2. นางสาวฑิตฐิตา  ภูมิดอนมิ่ง
3. นางสาวศิรินญา  จันทะคัต
 
1. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
2. นายแสน  อนาราช
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายนลธวัช  ธรรมโร
2. เด็กชายวัชรเทพ  ศรีสมบัติ
3. เด็กชายศุภณัฐ  สาระพันธ์
 
1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นายอุเทน  วิระทูล
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวกัญนุช  จันทะคัด
2. นายนรวิชญ์  ประมงมุข
3. นายอนุวัฒน์  น้อยก้อม
 
1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล
ม.1-ม.6
75.13 เงิน 24 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  กิจการนา
2. นายวรากร  ธานีวรรณ
3. เด็กชายวรินธร  เอื้อทัดทาน
 
1. นายอุเทน  วิระทูล
2. นายแสน  อนาราช
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ
ม.1-ม.6
94.4 ทอง 4 1. นายกฤษฎา  แสนมนตรี
2. นายสุทาดล  สุวรรณศรี
3. นายอนุศักดิ์  สังสนั่น
 
1. นายอุเทน  วิระทูล
2. นายแสน  อนาราช
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6 82 ทอง 11 1. นางสาวนารีรัตน์  ดวงวงษา
2. นางสาวประภัสสร  ศรีทอง
3. นายอนุชา  บำรุงเอื้อ
 
1. นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี
2. นางสาวนุชนารถ  คำภักดี
 
13 เทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3 70 เงิน 41 1. เด็กหญิงณัชชา  ธานีวรรณ
 
1. นายศุภชัย  คำตอง
 
14 เทคโนโลยี การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกฤษณา  จันทะชำนิ
2. เด็กหญิงศรุตา  เจริญเขตต์
 
1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 
15 เทคโนโลยี การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นายกิตติโชค  ประสงค์สุข
2. นายชานนท์  แก้วกาหลง
 
1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ
 
16 เทคโนโลยี การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation)
ม.4-ม.6
78 เงิน 23 1. นายณัทรพล  จันทะคัด
2. นางสาวศศิธร  ทนก่ำ
 
1. นายธเนตร  ผกากูล
2. นายสุบรรณ  ไชยลาภ